e-Dokumenty

Bank Spółdzielczy w Więcborku

Plac Wolności 21

89-400 Sępólno Krajeńskie

NIP: 5580001377

REGON: 000495177

SWIFT: GBWCPLPP

Pomoc techniczna Help-Desk dla klientów Banku Spółdzielczego w Więcborku: – w godzinach pracy Banku prosimy o kontakt z oddziałem, który Panią/Pana obsługuje – w dni robocze w godzinach 16:00-21:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 8:00-21:00 tel. 052 328 04 24


Bank nie udziela pomocy z wykorzystaniem aplikacji do podłączenia pulpitu zdalnego (AnyDesk, TeamViewer itp.) – nasi pracownicy nigdy nie poproszą o zainstalowanie tego typu aplikacji.

Centrala Banku

 • tel. 52 328 04 00

I Oddział w Sępólnie Krajeńskim

 • tel. +48 52 388 30 03
 • kom. +48 508 034 402

Punkt Kasowy w Sępólnie Krajeńskim

 • tel. +48 52 328 04 55

Oddział w Więcborku

 • tel. +48 52 389 71 35
 • kom. +48 508 034 401

Oddział w Wyrzysku

 • tel. +48 67 286 24 72
 • kom. +48 508 034 405

Oddział w Kamieniu Krajeńskim

 • tel. +48 52 388 69 01
 • kom. +48 508 034 404

Oddział w Sośnie

 • tel. +48 52 389 12 83
 • kom. +48 508 034 403

Filia w Sypniewie

 • tel. +48 52 389 20 96

Utraciłeś kartę? Nie ryzykuj, zastrzeż ją!

(+48) 800 888 888 (bezpłatne połączenie)

61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)

Dane kontaktowe

Znajdź placówki i bankomaty:

Wybierz miejscowość Sypniewo Sośno Kamień Krajeński Wyrzysk Więcbork Sępólno Krajeńskie

Filia Sypniewo

ul. 29 stycznia 36
pn-pt 8:00-15:30

Oddział Sośno

Al. Jana Pawła II 18
pn-pt 8:00-15:30

Oddział Kamień Krajeński

Pl. Odrodzenia 3
pn-pt 8:15-15:30

Oddział Wyrzysk

ul. Staszica 3
pn 9:15-16:30; wt-pt 8:15-15:30

Oddział Więcbork

Pl. Jana Pawła II 5
pn, śr-pt 8:15-15:30; wt 9:15-16:30

Punkt Kasowy Sępólno Krajeńskie

Pl. Wolności 21
pn-pt 8:15-15:30

I Oddział Sępólno Krajeńskie

ul.Tadeusza Kościuszki 16
pn, śr-pt 8:15-15:30; wt 9:15-16:30

Znajdź najbliższy bezpłatny bankomat w całej Polsce

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, klient ma prawo złożyć reklamację.

Forma i miejsce złożenia reklamacji

§ 1

1. Reklamacja może być złożona:

1) osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub w dowolnym Oddziale/Filii/Punkcie kasowym w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;

2) telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z Bankiem, na numer podany na stronie internetowej Banku, tj. www.bswiecbork.pl;

3) listownie w formie pisemnej na adres Banku, podany na stronie internetowej Banku;

4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

a) wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. bswiecbork@bswiecbork.pl lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej albo

b) za pomocą systemu transakcyjnego Internet Banking.

Numer telefonu, adres e-mail Banku oraz adres korespondencyjny wywieszone są także na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych placówkach Banku.

2. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez klientów innych niż instytucjonalnych (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników) w formie ustnej, Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu reklamacji wypełnionym przez pracownika Banku w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania.

3. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.

4. Adresy Centrali, Oddziałów i Punktów kasowych znajdują się na stronie internetowej Banku: www.bswiecbork.pl oraz wywieszone są na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych placówkach Banku.

Zakres danych zawartych w reklamacji

§ 2

1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej, powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2) adres korespondencyjny;

3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5) własnoręczny podpis klienta.

6) numer telefonu w przypadku wyrażenia przez klienta woli otrzymania odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;

2) numer karty;

3) numer rachunku, do którego wydano kartę;

4) datę transakcji;

5) kwotę transakcji;

6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo), zgodnie z danymi zaksięgowanej transakcji.

3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył reklamację.

4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, w terminie określonym w § 3 ust. 1 lub 2.

5. Formularze reklamacji dostępne są poniżej.

Termin rozpatrzenia reklamacji

§ 3

1. Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych lub 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach terminy o którym mowa w ust. 1 mogą ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

3. Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, m.in. reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacją kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system Ognivo, Sorbnet, SWIFT.

4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, Bank informuje o tym klienta w formie pisemnej, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z podaniem:

1) przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń klienta;

3) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 2.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

6. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

7. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

§ 4

1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest:

1) w formie papierowej i wysyłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej – z zastrzeżeniem pkt 2;

2)na innym trwałym nośniku i na wniosek klienta – w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

Bank dopuszcza możliwość odbioru osobistego odpowiedzi na reklamację w placówce Banku przez klienta wraz z pisemną adnotacją na egzemplarzu odpowiedzi dla Banku: ,,Odebrałem/-am osobiście w placówce Banku w dniu … Podpis klienta”.

2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Usługa Chargeback

§ 5

1. W przypadku transakcji dokonywanych kartami Bank przeprowadza usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku, gdy:

1) zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową;

2) zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony;

3) zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową);

4) dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych;

2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez posiadacza karty/użytkownika karty działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty.

3. Posiadacz karty/użytkownik karty składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2.

4. Do wniosku o usługę chargeback klient winien dołączyć następujące dokumenty:

1) potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;

2) pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w § 2 ust. 2;

3) szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;

4) informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu posiadacza karty/użytkownika karty z akceptantem, danych akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta);

5) informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru;

6) informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy lub paragonu z informacją o zwrocie środków pieniężnych.

5. Usługa chargeback jest przeprowadzana zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa lub Mastercard) na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.

6. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi karty/użytkownikowi karty jest niezależna od Banku.

7. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.

Zgłaszanie nieautoryzowanych transakcji płatniczych

§ 6

1. W przypadku zgłoszenia przez klienta transakcji płatniczej, która według twierdzenia klienta nie była przez niego autoryzowana, po stwierdzeniu przez Bank, że transakcja nie była autoryzowana, Bank niezwłocznie nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji przywróci rachunek klienta do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca.

2. Bank niezwłocznie przekazuje klientowi informację, o przywróceniu lub odmowie przywrócenia rachunku do stanu jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca.

Informacje dodatkowe

§ 7

1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient Banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;

2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12.000 zł*;

4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego** w sprawie rozwiązania sporu lub

5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

5. Zasady opisanej w ust. 4 pkt. 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

Skargi

§ 8

1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej działalności, nie stanowiących reklamacji, klient ma prawo złożyć skargę.

2. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1-4, § 7 ust. 1, 2, 3, 4 pkt. 1.

Wnioski

§ 9

1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.

2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1-4.

Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie

Bank Spółdzielczy w Więcborku, na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, że podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa oraz na jego stronie internetowej: https://rf.gov.pl.

Bank Spółdzielczy w Więcborku, na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, że podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa oraz na jego stronie internetowej: https://knf.gov.pl.

Bank Spółdzielczy w Więcborku, na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, że podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa oraz na jego stronie internetowej: https://zbp.pl/.

*dotyczy konsumentów

**dotyczy klientów indywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej oraz rolników, dotyczy reklamacji ubezpieczeniowych


ZGŁASZANIE REKLAMACJI/SKARGI/WNIOSKU

osobiście w dowolnej placówce Banku

telefonicznie

52 328 04 00

e-mail

bswiecbork@bswiecbork.pl

listownie na adres siedziby Banku

Bank Spółdzielczy w Więcborku

Plac Wolności 21

89-400 Sępólno Krajeńskie

FORMULARZE DO POBRANIA

Formularz reklamacji (klienci indywidualni)

Formularz reklamacji (klienci instytucjonalni)

Formularz reklamacji kartowej klient indywidualny

Formularz reklamacji kartowej klient instytucjonalny

Formularz reklamacji ubezpieczeniowej

Jeżeli interesuje Panią/Pana praca w Banku Spółdzielczym w Więcborku, prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z dopiskiem:

,,Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji dobrowolnie podanych przeze mnie danych osobowych, w tym dobrowolnie podanych dodatkowych danych osobowych niebędącymi danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

W przypadku braku aktualnie rekrutacji na interesujące Panią/Pana stanowisko lub jeżeli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

,,Zgadzam się na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Więcborku danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Prosimy o wysłanie na adres:

Bank Spółdzielczy w Więcborku

Centrala

Pl. Wolności 21

89-400 Sępólno Krajeńskie

lub elektroniczne na adres: bswiecbork@bswiecbork.pl

Skontaktujemy się, jak będziemy mieć dla Pani/Pana odpowiadającą ofertę pracy.

Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich na swoich dokumentach. 

Jednocześnie zawiadamiamy, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Więcborku w zakładce ,,O banku” -> ,,RODO”


Aktualne oferty pracy:


Formularz

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Formularz kontaktowy

   * pola wymagane

   Wyrażam zgodę na:

   przetwarzanie danych przez Bank.

   marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

   Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

   Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

   Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

   The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

   Close