AGROKREDYT

Podmiot kredytowania:
Kredyt przeznaczony jest dla rolników prowadzących produkcje rolną, będących właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

Kwota kredytu:
Wysokość kredytu - nie może przekroczyć 50 % wartości gruntów rolnych (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) wchodzących w skład nieruchomości rolnej (przyjętej na zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu) wycenianej przez bank na podstawie średnich cen gruntów rolnych (ceny z uwzględnieniem jakości gruntów) w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych.

Forma korzystania z kredytu:
Kredyt udzielony będzie w rachunku bieżącym, tzn. każdy wpływ środków na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, co umożliwia ponowne jego wykorzystanie. Odsetki płatne w okresach miesięcznych.

Okres kredytowania:
Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym, na maksymalny okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, następuje automatyczne odnowienie kredytu na kolejne 12 miesięcy bez konieczności dokonywania spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

Oprocentowanie kredytu:

 1. od wykorzystanej kwoty kredytu - zmienne, oparte na stawce WIBOR 3 M + 5,5 p.p. marży
 2. od niewykorzystanej kwoty kredytu - zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M

Zabezpieczenie spłaty kredytu:
Hipoteka na nieruchomości rolnej.

Prowizja:
2% od przyznanej kwoty kredytu i za każde odnowienie na kolejny 12 miesięczny okres kredytowania

Warunki ubiegania się o kredyt:

 1. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha,
 2. posiada udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości rolnej,
 3. nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą,
 4. posiada decyzję ARiMR o przyznaniu prawa do dopłat obszarowych,
 5. posiada lub otworzy w banku - w którym zostanie udzielony kredyt - rachunek bieżący, na który będą wpływały dopłaty obszarowe przez cały okres kredytowania,
 6. posiada zdolność kredytową,
 7. terminowo reguluje zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe,
 8. nie jest w stosunku do niego prowadzona egzekucja.

Warunki dodatkowe:
Nieruchomość mająca stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu musi być wolna od obciążeń oraz roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem:

 1. hipoteki wpisanej na rzecz banku, w którym ubiega się o kredyt, jeżeli łączna wysokość pozostałego do spłaty zadłużenia i kwota wnioskowanego kredytu jest niższa niż 50 % wartości nieruchomości,
 2. hipoteki wpisanej na rzecz banku, który wcześniej udzielił Wnioskodawcy kredytu na bieżącą działalność gospodarczą a powyższy kredyt będzie przeznaczony na jego spłatę,
 3. służebności drogi koniecznej,
 4. służebności mieszkaniowej,
 5. służebności gruntowej na rzecz dostawców mediów.

   < Wróć   
 
  
virtualnetia.com | tworzenie stron