Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4   Następna strona Ostatnia

2012/10/19 Nowy regulamin dla klientów instytycjonalnych

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że w celu dostosowania działalności Banku do wymogów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, z dniem 24 października 2012 roku zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Więcborku” regklins.pdf
            Jednocześnie informujemy, że poza w/w Regulaminem do ustawy o usługach płatniczych w zakresie zleceń płatniczych w obrocie dewizowym został dostosowany i znajdzie zastosowanie „Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”, regobrdew.pdf
           
            Najważniejsze zmiany dokonane w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Więcborku to m.in.:
1)     spełnienie ustawowych wymogów informacyjnych w zakresie świadczonych przez bank usług poprzez:
a)   uszczegółowienie informacji dotyczących zawartości wyciągu,
b) wprowadzenie zapisów dotyczących sposobu autoryzacji zleceń płatniczych (przelewy, transakcje kartami, operacje wykonane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) oraz odwołania autoryzowanych zleceń płatniczych,
c)   doprecyzowanie zasad odmowy realizacji autoryzowanych przez klienta transakcji płatniczych (zmiana definicji autoryzacji),
d) wskazanie sposobu ustalania wysokości referencyjnych kursów walutowych,
e) modyfikację zasad realizacji polecenia zapłaty,
2)     wprowadzenie do oferty nowej karty zbliżeniowej – Visa Business Electron payWave,
3)     wskazanie w regulaminie, że zlecenia zagraniczne realizowane są zgodnie z „Regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”.
 
Informujemy również, że od 24 października 2012 r obowiązuje nowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w banku Spółdzielczym w Więcborku”. Wyciąg z taryfy, dotyczący opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone na rzecz Państwa, załączony został do niniejszego pisma. Zmiany w taryfie dotyczą m.in.:
-    doprecyzowania, że środki identyfikacji elektronicznej są automatycznie wznawiane (i pobierana jest za to opłata), o ile klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
-    wprowadzenie opłaty za anulowanie wykonanej transakcji zleconej przez klienta,
-    wprowadzenie opłaty za nowe usługi dla kart debetowych – sprawdzenie salda oraz zmianę numeru PIN w obcych bankomatach.
Jednocześnie załączamy aktualną „Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne”. tutaj
Mamy nadzieję, że nowe regulaminy i nowe taryfy spotkają się z Państwa akceptacją, jednak w przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminów i taryf mają Państwo możliwość złożenia w Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian zgodnie z zapisami regulaminu.
Odmowa przyjęcia zmian w regulacji bądź taryf jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy rachunku/karty/bankowości elektronicznej.
Jeżeli w terminie regulaminowym nie zostanie złożona przez Państwa odmowa przyjęcia ww. zmian wprowadzanych przez Bank, uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia 24 października 2012r.

Zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej


 


 

2012/10/19 Nowy regulamin dla klientów indywidualnych

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że w celu dostosowania działalności Banku do wymogów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, z dniem 24 października 2012 roku zmianie ulega„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP w Banku Spółdzielczym w Więcborku”, regkliind.pdf
Ww. regulamin zastępuje również dotychczasowe, niżej wymienione regulacje, stanowiące załączniki do umów zawartych przed dniem 1.06.2010 r.:
1)  „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych osób fizycznych w złotych w Banku Spółdzielczym w Więcborku”,
2) „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych w Banku Spółdzielczym w Więcborku”,
3) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych osób fizycznych w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Więcborku”,
4)  „Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron „młodzieżowa” w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. w Poznaniu”,
Jednocześnie informujemy, że poza w/w Regulaminem do ustawy o usługach płatniczych w zakresie zleceń płatniczych w obrocie dewizowym został dostosowany i znajdzie zastosowanie „Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym” regobrdew.pdf
W związku z powyższym zapraszamy do podpisania nowej umowy tych klientów, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunków bankowych przed 1.06.2010 r.
 
            Najważniejsze zmiany dokonane w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP w Banku Spółdzielczym w Więcborku to m.in.:
1)     spełnienie ustawowych wymogów informacyjnych w zakresie świadczonych przez bank usług poprzez:
a)   uszczegółowienie informacji dotyczących zawartości wyciągu,
b) wprowadzenie zapisów dotyczących sposobu autoryzacji zleceń płatniczych (przelewy, transakcje kartami, operacje wykonane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) oraz odwołania autoryzowanych zleceń płatniczych,
c)   doprecyzowanie zasad odmowy realizacji autoryzowanych przez klienta transakcji płatniczych (zmiana definicji autoryzacji),
d) wskazanie sposobu ustalania wysokości referencyjnych kursów walutowych,
e) modyfikację zasad realizacji polecenia zapłaty,
2)     wprowadzenie nowego terminu wypowiedzenia umowy przez bank (2 miesiące),
3)     wprowadzenie do oferty nowych kart zbliżeniowych – Visa Electron payWave oraz Visa Electron payWave młodzieżowej,
4)     wskazanie w regulaminie, że zlecenia zagraniczne realizowane są zgodnie z „Regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”.
Informujemy również, że od 24 października 2012 r. obowiązuje nowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Więcborku”. Wyciąg z taryfy, dotyczący opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone na rzecz Państwa, załączony został do niniejszego pisma. Zmiany w taryfie dotyczą m.in.:
-    wprowadzenia zasady proporcjonalności opłat okresowych za usługi płatnicze - opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty,
-    Jednocześnie prosimy zapoznaćsię aktualną „Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne” tutaj
Wszelkie informacje dotyczące oferty Banku oraz treść taryf znajdą Państwo na stronie internetowej, a także w oddziałach Banku.
Mamy nadzieję, że nowe regulaminy i nowe taryfy spotkają się z Państwa akceptacją, jednak w przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminów lub taryf mają Państwo możliwość złożenia w oddziale Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian zgodnie z regulaminem.
Odmowa przyjęcia zmian regulacji bądź taryf jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy rachunku/karty/bankowości elektronicznej.
Jeżeli w terminie regulaminowym nie zostanie złożona przez Państwa odmowa przyjęcia ww. zmian wprowadzonych przez Bank, uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia 24 października 2012 r.

Zapraszamy do oddziałów naszego Banku.

 


 

2012/08/17 - Nowa Taryfa Prowizji i Opłat

Bank Spółdzielczy w Więcborku informuje że od 01 września 2012 obowiązuje nowa Taryfa Prowizji i Opłat  taryfa.pdf      Taryfa Prowizji i Opłat 09-2012


KREDYT DLA CIEBIE

Kredyt przeznaczony jest wyłącznie dla osó fizycznych na następujących warunkach

 1. Opłata administracyjna za przyjęcie wniosku - 10 zł.
 2. Okres kredytowania - do 36 miesięcy.
 3. Spłata kredytu - miesięcznie w terminach ustalonych z kredytobiorcą wg stałęj raty kapitałowo-odsetkowej.
 4. Termin spłaty odsetek - miesięcznie, łącznie z ratą kredytu.
 5. Prowizja - 1%, 2% lub 3% nie mniej niż 50 zł.
 6. Maksymalna kwota kredytu - do wysokości zdolności kredytowej nie więcej niż 25 000 zł.
 7. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco z klauzulą "nie na zlecenie" wraz z deklaracją lub inne formy zabezpieczenia zaakceptowane przez Bank.
 8. Wymagane dokumenty - wniosek o kredyt, zaśwadczenie lub oświadczenie kredytobiorcy o uzyskiwanych dochodach miesięcznych (nie wymagane w przypadku posiadania w Banku ROR, na który wpływają stałę dochody lub rachunku bieżącego)
 9. Zgoda współmałżonka - nie wymagana w przypadku zaciągania zobowiązania w ramach zwykłego zarządu - do wysokości trzykrotnych dochodów wnioskodawcy, jednak nie więcej niż 20 000 zł.
 10. Wypłata kredytu - winna nastąpić niezwłocznie po złożeniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o kredyt.
 11. Kredytu nie udziela się osobą:
  • nie posiadającym zdolności kredytowej
  • będącym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
  • które korzystały z kredytu lub pożyczki w Banku lub w innych Bankach i nie wywiązywały się ze spłaty swoich zobowiązań
  • których dochody zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym

 wkrgotpoz.pdf      Wniosek o Kredyt Gotówkowy, Pożyczkę
 zoz.pdf      Zaświadczenie o zarobkach


2010/05/21

 

Nowa wersja strony internetowej Banku Spółdzielczego w Więcborku

Przyjemnie nam poinformować o oddaniu do Państwa dyspozycji nowej wersji portalu internetowego, mamy nadzieję iż nowy układ i szata graficzna strony przypadną państwu do gustu, co pozytywnie wpłynie na naszą współpracę.

Zapraszamy do korzystania.

2010/05/14

"Lokata SGB Wielkie Losowanie 2" - ROZSTRZYGNIĘCIE

Losowanie nagród odbyło się 19.04.2010r. w Centrali GBW SA w Poznaniu.
Z przyjemnością informujemy, że  dnia 14 maja 2010 roku w Centrali Banku Spółdzielczego w Więcborku odbyło się uroczyste wręczenie  nagrody w kolejnej edycji  loterii promocyjnej Lokaty SGB.

2010/05/04

Bank Spółdzielczy w Więcborku OBNIŻYŁ prowizje od wypłat gotówki z bankomatów innych banków.

2009/12/14

Bank Spółdzielczy w Więcborku uprzejmie informuje że w nocy z 9 na 10 lutego 2010r. nastąpi zmiana wersji portalu transakcyjnego https://online.bswiecbork.pl. 

2009/12/14

Bank Spółdzielczy w Więcborku uprzejmie informuje o zmianie czasu pracy wszystkich placówek w dniach:

2009/06/22

Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim zatrudni osobę do komórki zajmującej się ryzykami bankowymi oraz analizami ekonomiczno-finansowymi.

Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4   Następna strona Ostatnia
virtualnetia.com | tworzenie stron